سمینار بهره وری مراکز درمانی و بهداشتی

سمینار بهره وری مراکز درمانی و بهداشتی

تاریخ برگزاری 1395/6/25 محل برگزاری : سالن شیخ بهایی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران


حامیان


سمینار بهره وری درمراکز درمانی برگزارشد.

 ممدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تجارت جهانی شتاب ضمن تایید خبر برگزاری افزود: این سمینار باهدف آگاهی از سياست هاي دولت و نظام در حوزه سلامت و درمان ، جذب سرمايه و اعتبارات از بخش دولتي و خصوصي ، تامين بودجه مراكز بهداشتي و درماني ، چگونگي تعامل و حمايت بيمه ها و بانك هاي دولتي و خصوصي در حوزه سلامت و درمان، جذب و ارجاع مردم از بازارهاي سياه دارو و تجهيزات به توليدات و خدمات داخلي ، جذب توريست و گردشگران سلامت و درمان ، نحوه استفاده از تجارب و فناوري هاي نوين دنيا، حضور پررنگ توليد كنندگان و خدمات دهندگان در نمايشگاههاي منطقه اي و جهاني، بازاريابي صادراتي و آشنايي با بازارها، استانداردهاي منطقه اي و جهاني در صادرات و پذيرش كالا و خدمات ،آشنايي با پيش نيازهاي مديريت کسب وکار و اجرایی در حوزه سلامت و درمان و برگزاری پنل پرسخ و پاسخ با اساتید و مسئولین پاین یافت.