پروفسور سعید خزایی

دکتری آینده نگاری راهبردی از فرانسه
دکتری زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه سوربن
دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران
ریاست مرکز آینده پژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پدر علم آینده پژوهی مدرن

سایر ســـخنـرانـان